Dementerende Jan kan zijn eigen belangen niet meer behartigen


dementerend, dementie, AllesgeregeldNu

Pieter en Henriette zijn broer en zus. Ze zijn de kinderen van hun dementerende vader Jan, die sinds kortgeleden in een verpleeghuis is opgenomen. 

Ze kwamen bij mij terecht met de vraag hoe ze de bewindvoering en mentorschap voor hun vader konden aanvragen aangezien Jan niet meer in staat is om eigen zaken te regelen. Jan is weduwnaar, heeft geen levenstestament en dusdanig geen gevolmachtigde benoemd om zijn belangen te behartigen.


Hoe wordt bewind en mentorschap geregeld?

Omdat er geen levenstestament is en de vader van mijn cliënten als gevolg van zijn geestelijke toestand niet meer in staat is zijn vermogensrechtelijke belang (financiën) volledig waar te nemen, zou hij onder bewind moeten worden gesteld. 

Dat vind Jan moeilijk en zeker als vreemden deze taak op zich zouden nemen. 'Nee, dat hoeven geen vreemden te zijn. Wellicht wilt u dat uw kinderen, familieleden of vrienden uw belangen behartigen?' zei ik. Na een lang en moeizaam overleg met zijn broer en zussen heeft Jan besloten om zijn kinderen als bewindvoerders aan te dragen. 

De rechter zal de voorkeur van Jan volgen, tenzij gegronde redenen zich daartegen verzetten. Echter mogen Pieter en Henriette als de (toekomstige) bewindvoerders zelf niet in staat van faillissement zijn gesteld of onder curatele staan. Ook mag hun vermogen niet onder bewind zijn gesteld. Gelukkig is dat niet het geval.  

Pieter en Henriette hebben samen met hun vader Jan een verzoek tot onderbewindstelling voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin hun vader nu woont. Er is een (uitgebreid) aanvraagformulier ingevuld, met vermelding van waardevolle goederen die onder bewind worden gesteld (huis, kunstverzamelingen, aandelenportefeuilles, spaargelden, kostbaar jacht). 

Peter en Henriette hebben de bereidverklaring voor het voeren van bewind en mentorschap getekend. Andere belanghebbende familieleden (een broer en twee zussen van Jan) hebben na een lang overleg de akkoordverklaringen getekend. 

Na een maand duwen en trekken waren alle stukken (inclusief het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg
 en de behandelende arts van Jan) naar de rechtbank opgestuurd. 

Na ongeveer twee maanden heeft een zitting plaatsgevonden. Bewind en mentorschap is door de rechtbank goedgekeurd. Pieter en Henriette mogen vanaf dat moment alle financiële en niet financiële belangen van hun vader Jan gezamenlijk behartigen. Over alle medische kwesties betreffende hun vader mogen broer en zus gezamenlijk beslissingen nemen. 

Echter zullen Pieter en Henriette jaarlijks een uitgebreide rekening en verantwoording bij de rechtbank afleggen. Daarom moeten ze de (financiële) administratie van Jan bijhouden, geregeld formulieren invullen en naar de rechtbank opsturen ter controle. 

Welke nadelen had deze procedure?

- Er zijn moeizame overleggen gevoerd tussen Jan en de belanghebbende familieleden (zijn broer en twee zussen) over wie de bewindvoerders zouden moeten worden. Dit heeft de procedure vertraagd. Zonder hun akkoordverklaringen kon een verzoek tot onderbewindstelling niet worden ingediend. 

- Om alle aanvraagformulieren naar behoren in te vullen koste veel tijd, moeite en geduld. 

- Voor uitgaven boven € 1.500 moet contact worden opgenomen met de kantonrechter.

- Er zal jaarlijks een uitgebreide rekening en verantwoording aan de kantonrechter moeten worden afgelegd, dat een forse inspanning van Pieter en Henriette vraagt. 

- Er zal een 
'verzoek tot verkoop' huis van Jan bij de kantonrechter moeten worden ingediend. Zonder toestemming van de rechter, geen verkoop. Dit kan de verkoopprocedure vertragen. 

- Pieter en Henriette kunnen er niet zeker van zijn dat ze altijd conform de wensen van hun vader Jan zullen handelen (en zeker als hij straks wilsonbekwaam is) omdat Jan zijn wensen in geen enkel document heeft vastgelegd

- De belanghebbende familieleden (broer en zussen van Jan) vinden dat Jan de regie over zijn eigen leven kwijt is, wat ruis tussen hen en de kinderen van Jan kan veroorzaken. 

Hoe had dit anders gekund?

Achteraf gezien, vinden Pieter en Henriette het heel jammer dat ze het belang van een levenstestament nooit met hun vader Jan hebben besproken. 

Jan had in zijn levenstestament zelf (en zonder enig overleg met zijn broer en zussen) zijn gevolmachtigden kunnen aanwijzen. 

Hij had al zijn wensen daarin kunnen laten vaststellen (bijvoorbeeld inzake verhuur/verkoop huis, te verstrekken leningen, te doen schenkingen, behandelverbod, euthanasieverklaring, etc.). 

Op deze manier had Jan de regie over zijn eigen leven gevoerd en ruis tussen zijn twee kinderen en zijn broer en zussen kunnen voorkomen.

Een verzoek tot onderbewindstelling en een jaarlijkse rekening/verantwoording aan de kantonrechter was dan ook niet nodig geweest


Stuur mij een bericht als u mijn ondersteuning wilt gebruiken. Ik geef informatie en advies en ik maak een concept levenstestament voor u op, dat vervolgens door een notaris wordt vastgesteld. 

En als u te laat bent (omdat uw vader of moeder niet meer wilsbekwaam is) maak ik een stapsgewijs plan hoe u een procedure voor bewind en mentorschap kan opstarten, wat daarvoor nodig is en hoe ik u daarbij kan ondersteunen.

Mijn ondersteuning kan u zeeën van tijd besparen en rust geven: bij alles VOORAF regelen (door middel van een levenstestament) of ACHTERAF ondersteunen (bij aanvraag bewind en mentorschap). 

Lees hier ook het artikel over bewindvoering dat ik eerder heb geschreven.


.................

Krijgt u al mijn waardevolle tips over erfenis slim regelen GRATIS in uw e-mailbox? GeïnteresseerdU kunt zich hier aanmelden.

....................

Wilt u mijn blog volgen op Bloglovin? Klik op de link Follow my blog with Bloglovin.